ที่
กิจกรรม/ภาระกิจ ของศูนย์เครือข่าย ITEC สพป.ฉช. 2
1
ศูนย์เครือข่ายITEC 4 โรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
วันที่ 29 พฤศจิกา่ยน 2557
กิจกรรม/ภาระกิจ
ศูนย์ ITEC สพป.ฉช.2 จัดอบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รุ่น 2 ณ ศูนย์เครือข่ายที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)


แสดงข้อมูลที่ 4ถึง 4จากทั้งหมด 4