ที่
กิจกรรม/ภาระกิจ ของศูนย์เครือข่าย ITEC สพป.ฉช. 2
4
ศูนย์เครือข่ายITEC 4 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
วันที่ 2 ธันวาคม 2557
กิจกรรม/ภาระกิจ
ศูนย์เครือข่าย ITEC 4 ออกให้บริการ ตรวจซ่อมบำรุง ระบบเครือข่าย โรงเรียนบ้านหนองแสง ตามการร้องขอ ความช่วยเหลือ....

3
ศูนย์เครือข่ายITEC 4 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
วันที่ 22-23 พฤศจิกา่ยน 2557
กิจกรรม/ภาระกิจ
ศูนย์ ITEC สพป.ฉช.2 จัดอบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รุ่น 1 ณ ศูนย์เครือข่ายที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)

2
ศูนย์เครือข่ายITEC 1 โรงเรียนโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ
วันที่ 30-31 ตุลาคม 2557
กิจกรรม/ภาระกิจ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม


แสดงข้อมูลที่ 1ถึง 3จากทั้งหมด 4