๑.
ว่าที่ ร.ต.สุพจน์ บุญยืน รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ รักษาราชการแทนผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประธาน
๒.
นายพรชัย ดาวรรณา รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ รองประธาน
๓. นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ครูโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน วิทยากร
๔. นายบุญธรรม มาดี ครูโรงเรียนบ้านท่าทองดำ วิทยากร
๕. น.ส.รื่นจิต พัฒนยินดี ครูโรงเรียนบ้านแหลมตะคร้อ วิทยากร
๖. นายจักรภัทร ภาษาสุข ครูโรงเรียนบ้านหนองยาง วิทยากร
๗. นายปริญญา ผดุงกิจ ครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชี วิทยากร
๘. น.ส.วรรณา โพธิ์ศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ วิทยากร
๙. น.ส.ศิริพร เสรีพาณิชย์การ ครูโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ วิทยากร
๑๐. น.ส.พิราวรรณ กิมะพันธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบึงกระจับ วิทยากร
๑๑. นายพศิน ศรีปาน ครูโรงเรียนวัดหินดาษ วิทยากร
๑๒. นายกิตติพร เฉลิมพลโยธิน ครูโรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน วิทยากร
๑๓. นายสรายุทธ์ ล่ามกระโทก ครูโรงเรียนวัดทางข้ามน้อย วิทยากร
๑๔. น.ส.อำภา น้อยสนิท ครูโรงเรียนวัดชำป่างาม วิทยากร
๑๕. นางณัฐธยาน์ มัชฌิมา ครูโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ วิทยากร
๑๖. นางสุชาดา จันทร์เขียว ครูโรงเรียนวัดหัวสำโรง วิทยากร
๑๗. นายประสิทธิ์ ขวัญนอน ครูโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง วิทยากร
๑๘. นายรัฐภูมิ เข็มขัด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ วิทยากร
๑๙. นางคุณัญญา ใสสุก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
๒๐. นางสาวณิชาพัฒณ์ ใจอาษา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นายณพงศ์ วรรณพิรุณ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๒. นางสาวปาริฉัตร กิมสือ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ