๑.
นายตั้ง   อสิพงษ์  ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ประธาน
๒.
ว่าที่ ร.ต.สุพจน์ บุญยืน รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ รองประธาน
๓. นายพรชัย ดาวรรณา รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ กรรมการ
๔. นายธงชัย นพฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ กรรมการ
๕. นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ กรรมการ
๖. นายจักรพงษ์ แซ่คู รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ กรรมการ
๗. นายสยาม สุริยจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ
๘. นายบัญหาญ เดชเฟื่อง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ
๙. น.ส.อภัสนันท์ อนันต์ชญากิตติ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
๑๐. น.ส.มะลิ ลือตระกูลประวัติ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ
๑๑. นางนภา กู้กีรติกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการ
๑๒. น.ส.ฐิตารีย์ มุ่งหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ
๑๓. นางนัฐพร วิเวกชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ
๑๔. นายพิชัย บุญเพ็ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ
๑๕. นางคุณัญญา ใสสุก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
๑๖. นางสุชัญญา เกตุนวม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๗. นายสรายุทธ์   ล่ามกระโทก บุคลากรช่วยดูแลระบบ ICT กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๘. นางสาวปาริฉัตร กิมสือ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ