๑.
ว่าที่ ร.ต.สุพจน์ บุญยืน รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ รักษาราชการแทนผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประธาน
๒.
นายพรชัย ดาวรรณา รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ รองประธาน
๓. นายธงชัย นพฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ กรรมการ
๔. นายจักรพงษ์ แซ่คู รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ กรรมการ
๕. นายบัญหาญ เดชเฟื่อง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ
๖. น.ส.อภัสนันท์ อนันต์ชญากิตติ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
๗. นางนัฐพร วิเวกชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ
๘. นายพิชัย บุญเพ็ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ
๙. นางลัดดา เผือกพูลผล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
๑๐. นางดรุณี ครองญาติ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ
๑๑. นายฉลาด คุ้มวงศ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง กรรมการ
๑๒. นายไพสันต์ กิมสือ พนักงานขับรถยนต์ กรรมการ
๑๓. นายสังวาล นันทวัฒน์ ช่างฝีมือทั่วไป กรรมการ
๑๔. นายสำรวน รักษาทรัพย์ แม่บ้าน กรรมการ
๑๕. นางทุเรียน เข็มศิริ พนักงานทำความสะอาด กรรมการ
๑๖. นางสาวจารุณี รักษาทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธุรการและการเงิน กรรมการ
๑๗. นางคุณัญญา ใสสุก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นางสุชัญญา เกตุนวม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๙. นางสาวณิชาพัฒณ์ ใจอาษา นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๐. นายณพงศ์ วรรณพิรุณ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางสาวปาริฉัตร กิมสือ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ