id
ชื่อผลงาน/นวัตกรรม
ชื่อผู้ขอ
วันที่
15
ระบบอินเทราเนตโรงเรียน สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2 llllllll
kkkkkkk
hhhhhhhhhhhhhhhhh
mmmmmmmmm@gmail.com
2015-08-30 20:43:40
16
ระบบอินเทราเนตโรงเรียน สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2 นางสาวจารุวรรณ พนะโพธิ์
รร.บ้านท่ากลอย
266 หมู่ 18 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
jaruwan395@gmail.com
2015-08-30 22:51:06
18
ระบบอินเทราเนตโรงเรียน สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2 มาลัยพร พันทอง
โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ
30/1ม.10ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 24160
zzz_sudan@hotmail.com
2015-08-31 09:30:14
21
ระบบอินเทราเนตโรงเรียน สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2 นางสาวอำภา น้อยสนิท
โรงเรียนวัดชำป่างาม
36 หมู่ 8 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
poo59591@hotmail.com
2015-08-31 09:49:55
22
ระบบอินเทราเนตโรงเรียน สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2 นายอรรถสิทธิ์ บุตรจันทรื
โรงเรียนบ้นหนองคอก
262 ม.2
athasit191@gmail.com
2015-08-31 10:26:05
24
ระบบอินเทราเนตโรงเรียน สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2 นางสาวกรธิมา นงค์จิตร์
โรงเรียนวัดธารพูด
131 ม.7 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
thanphut@gmail.com
2015-08-31 11:04:02
25
ระบบอินเทราเนตโรงเรียน สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2 นายณัฐพล เลือดขุนทด
โรงเรียนบ้าน ก.ม.7
เลขที่ ๑๓๑ หมู่ที่ ๖ ถนน - ตำบล ลาดกระทิง อำเภอ สนามชัยเขต จังหวัด ฉะเชิงเทรา
natt.natthapon@gmail.com
2015-08-31 12:22:44
27
ระบบอินเทราเนตโรงเรียน สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2 นางสาวกรธิมา นงค์จิตร์
โรงเรียนวัดธารพูด
ม.7 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
thanphut@gmail.com
2015-08-31 17:33:26
30
ระบบอินเทราเนตโรงเรียน สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2 โอภาส เลิศพิสุทธิการย์
โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน
346 หมู่ 6 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
opas_las@hotmail.com
2015-08-31 22:57:24
31
ระบบอินเทราเนตโรงเรียน สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2 นายชัยพร ดีกร
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
krunok.thailand@gmail.com
2015-09-05 20:52:16
37
ระบบอินเทราเนตโรงเรียน สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2 นายเดชาชัย เทือกตาหลอย
โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา นาแก นครพนม
27/2 หนองบ่อ นาแก นครพนม 48130
dachar2014@gmail.com
2016-04-05 14:38:28
42
ระบบอินเทราเนตโรงเรียน สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2 นายวรุต มะติมุ
โรงเรียนตลาดบางบ่อ
176 หมู่ 5 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
dlit183@ccs2.go.th
2016-04-19 06:23:52
43
ระบบอินเทราเนตโรงเรียน สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2 นายวรุต มะติมุ
โรงเรียนตลาดบางบ่อ
176 หมู่ 5 ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
dlit183@ccs2.go.th
2016-04-19 12:27:29
47
ระบบอินเทราเนตโรงเรียน สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2 พงษ์สว่าง
บ้าน
บุรีรัมย์
pongsawang_1@hotmail.com
2016-08-01 15:00:39
49
ระบบอินเทราเนตโรงเรียน สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2 นางสุธาสินี วังทะพันธุ์
โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ
นครพนม
suthasinee@gmail.com
2016-10-01 04:51:50
50
ระบบอินเทราเนตโรงเรียน สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2 สุธาสินี วังทะพัน
เซนยอแซฟ
นครพนม
suthasinee.00923@gmail.com
2016-10-01 04:57:53


จัดทำฐานข้อมูลโดย นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)